Stowarzyszenie Park Ochrony Bieszczadzkiej Fauny POBF w Olchowcu

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Park Ochrony Bieszczadzkiej Fauny POBF w Olchowcu i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem.

§ 1
1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. – Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz.104 ze zmianami Dz. U. 1990r. Nr 14 poz.86 i Dz.U.1996r. Nr 27 poz.118) oraz niniejszego statutu.
2. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym : posiada osobowość prawną.
3. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§ 2
1.Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, zaś jego siedziba mieści się w Olchowcu.
2.Dla właściwej realizacji swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej, z poszanowaniem prawa miejscowego.
Na arenie międzynarodowej Stowarzyszenie używa nazwy: Protection Park of the Bieszczady Fauna Association in Olchowiec.

§ 3
Stowarzyszenie używa zastrzeżonych symboli i pieczęci z jego nazwą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 4
Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków.
Stowarzyszenie dla realizacji swoich celów statutowych oraz zadań może zatrudnić pracowników zgodnie z par. 26 pkt. 9 i niniejszego statutu.
3.Stowarzyszenie może zatrudnić swoich członków do wykonania zadań nie związanych z pełnionymi funkcjami w Stowarzyszeniu, w tym również członków Zarządu.

§ 5
Stowarzyszenie może należeć do organizacji międzynarodowych i krajowych na warunkach przyjętych uchwałą na Walnym Zgromadzeniu.

Rozdział II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 6
Celem Stowarzyszenia jest utworzenie, wspieranie i utrzymanie Parku Ochrony Bieszczadzkiej Fauny. Park stanowi unikalny projekt utworzenia placówki będącej kompromisem pomiędzy tradycyjnym ogrodem zoologicznym a ośrodkiem rehabilitacyjnym dla dzikich zwierząt. Park przewiduje – z zachowaniem wszelkich regulacji prawnych i wymaganych standardów – przetrzymywanie zwierząt występujących w Bieszczadach, również będących pod ochroną, poprzez utworzenie ostoi dla zwierząt dzikich, które uległy różnego rodzaju wypadkom, negatywnym działaniom antropogenicznym lub chorobom, np. zostały potrącone przez samochód, podrzucono im truciznę, zostały uratowane z wnyków, są zranione itp. Jednocześnie zapewniona zostanie rehabilitacja i specjalistyczna opieka weterynaryjna, mająca na celu późniejszą reintrodukcję, czyli wypuszczenie zwierząt do środowiska naturalnego po uzyskaniu przez nie pożądanego stanu zdrowotnego i pełnej samodzielności oraz zapewnienie warunków bytowania na terenie parku osobnikom, które nie nadają się do reintrodukcji (np. wskutek zbyt długiego przebywania w pobliżu ludzi lub gdy powrót do środowiska naturalnego nie jest możliwy z powodu nabytych urazów). Celem Stowarzyszenia jest również działalność na rzecz edukacji ekologicznej, turystyki przyrodniczej, badań naukowych, obrony praw zwierząt i wywierania wpływu na rozwiązywania systemowe oraz wspierania inicjatyw lokalnych, krajowych i międzynarodowych z zakresu ochrony przyrody.
Działalność Stowarzyszenia nie może być prowadzona wyłącznie na rzecz członków Stowarzyszenia.

Cele te Stowarzyszenie realizuje w szczególności poprzez :
a) stworzenie warunków bytowych zwierzętom dzikim zbliżonych maksymalnie do naturalnych,
b) utworzenie ostoi dla zwierząt dzikich, które uległy różnego rodzaju wypadkom, negatywnym działaniom antropogenicznym lub chorobom,
c) zapewnienie rehabilitacji i specjalistycznej opieki, mającej na celu późniejszą reintrodukcję,
d) zapewnienie warunków bytowania na terenie Parku osobnikom, które nie nadają się do reintrodukcji
e) budowę wybiegów, wolier itp. adekwatnych dla biologi zamieszkującego je gatunku, według najnowszych standardów,
f) zapewnienie możliwości rozmnażania się zwierzętom, mające na celu późniejsze wypuszczenie osobników szczególnie tych zagrożonych wyginięciem,
g) prowadzenie programu dydaktycznego,
h) wspieranie i prowadzenie przyrodniczych i interdyscyplinarnych badań naukowych.
i) organizacja warsztatów naukowych i popularnonaukowych,
j) organizacja narodowych i międzynarodowych spotkań i sympozjów przyrodniczych oraz innych eventów,
k) aktywne wspieranie i organizowanie projektów mających na celu ochronę fauny i flory regionu,
l) działalność z zakresu informacji turystycznej,
m) działalność turystyczna,
n) działalność konsultacyjną, doradczą,
o) działalność promocyjną,
p) działalność wydawniczą,
q) współpraca z organami państwowymi, samorządowymi, fundacjami, stowarzyszeniami i innymi placówkami oraz osobami fizycznymi w celu realizacji zadań statutowych,
r) współpracę z organizacjami o podobnych celach działających w kraju i zagranicą
s) współpracę z instytucjami rządowymi i samorządowymi i organizacjami pozarządowymi,
t) współpracę z lokalnymi organami administracji rządowej i samorządowej
u) gromadzenie środków na realizację celów statutowych,
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą lub doraźną odpłatną wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego. Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność statutową.

Rozdział III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 7
Członkowie dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.

§ 8
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd.
2) Do Stowarzyszenia mogą należeć cudzoziemcy.

§ 9
Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd uchwałą na podstawie pisemnej deklaracji wyrażając wolę przystąpienia do Stowarzyszenia popartej pisemną rekomendacją przynajmniej trzech członków.

§ 10
Od uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia, które należy złożyć w ciągu 14 dni od daty otrzymania powiadomienia o odmowie przyjęcia.

§ 11
Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc w formie ustalonej w porozumieniu ze Stowarzyszeniem i złoży pisemną deklarację członkowską w tym charakterze i zostanie przyjęta przez Zarząd.
Członek wspierający może wchodzić w skład Rady Programowej.

§12
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać wyłącznie osoba szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Godność ta może być nadana również członkowi zwyczajnemu lub osobie wchodzącej w skład Rady Programowej. Z chwilą nadania członkowi zwyczajnemu bądź wspierającemu godność członka honorowego, osobie takiej przysługują prawa i obowiązki członka honorowego.

§13
Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenia na wniosek Zarządu.

§ 14
Prawa i obowiązki członków.
Członek zwyczajny ma prawo :
a) wybierać i być wybranym do władz Stowarzyszenia,
b) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu,
c) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
d) korzystać z pomocy Stowarzyszenia.
Członek zwyczajny ma obowiązek :
a) przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
b) aktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
c) przyczyniać się do rozwoju i podnoszenia znaczenia Stowarzyszenia,
d) propagować idee Stowarzyszenia,
e) regularnie wnosić ustalone składki członkowskie.

§ 15
Członek wspierający posiada prawa określone w par.14 pkt.1 lit.c i d oraz prawo uczestnictwa osobiście lub poprzez swoich przedstawicieli w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym. Członek wspierający posiada obowiązki określone w par.14 pkt.2 lit.c i d oraz powinien wspierać stowarzyszenie na zasadach ustalonych ze Stowarzyszeniem.

§16
Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, a ponadto w momencie nadania godności może być uchwałą Walnego Zgromadzenia zwolniony od opłacania składek członkowskich.

§ 17
Członkostwo w Stowarzyszeniu traci się w przypadku :
a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu,
b) wykluczenie uchwałą Walnego Zgromadzenia na wniosek Zarządu za działania sprzeczne z postanowieniami Statutu, bądź na szkodę Stowarzyszenia lub na wniosek Sądu Koleżeńskiego. Uchwała zostaje podjęta zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 liczby członków,
c) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
d) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
e) śmierci,
f) skreślenia z listy członków z powodu niepłacenia składek członkowskich za okres minimum 1 roku. Uchwały w tej sprawie podejmuje Zarząd.
Od uchwały w sprawie skreślenia z listy członków przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania decyzji.

§ 18
Członka Stowarzyszenia można zawiesić w jego prawach i obowiązkach. Decyzja ta następuje uchwałą Zarządu na wniosek tego członka i wyłącznie w granicach wniosku.

Rozdział IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 19
Władzami Stowarzyszenia są :
a)Walne Zgromadzenia,
b) Zarząd
c) Komisja Rewizyjna,
d) Sąd Koleżeński.
2.Organem doradczym Stowarzyszenia może być powołana Rada Programowa.

§ 20
Kadencja władz trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
W przypadku ustąpienia członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego w czasie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji w tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
Tryb i formy działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej określają regulaminy wewnętrzne, uchwalone przez te organy i zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie.

WALNE ZGROMADZENIE

§ 21
Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia rozstrzygającą ostatecznie o wszystkich sprawach należących do zakresu działalności Stowarzyszenia, które wynikają z realizacji jego celów statutowych.
Walne Zgromadzenie jest Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd raz do roku.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy czy lub na pisemny wniosek:
a) Komisji Rewizyjnej,
b) co najmniej 1/4 liczby członków Stowarzyszenia w terminie 30 dni od dnia wpłynięcia wniosku, a porządek obrad obejmuje tylko sprawy, dla których zostało zwołane.

§ 22
W skład Walnego Zgromadzenia wchodzą wszyscy członkowie Stowarzyszenia.
Członkowie zwyczajni i honorowi uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu z głosem stanowiącym, a członkowie wspierający i osoby wchodzące w skład Rady Programowej z głosem doradczym.
O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd Zawiadamia pisemnie członków i osoby wchodzące w skład Rady Programowej nie później niż 14 dni przed jego terminem.
Walne Zgromadzenia otwiera Prezes. Następnie dokonuje się wyboru przewodniczącego i sekretarza. Przebieg obrad i uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane, a protokół podpisują przewodniczący i sekretarz.

§ 23
Walne Zgromadzenie jest ważne gdy uczestniczy w nim :
a) w pierwszym terminie – co najmniej 50% osób uprawnionych do głosowania
b) w drugim terminie – faktycznie obecna liczba uprawnionych, pod warunkiem, że uprawnieni do głosowania zostali w terminie prawidłowo powiadomieni, co poświadczą członkowie Zarządu.

§ 24
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów i odbywają się w sposób jawny lub tajny w zależności od ustaleń członków Stowarzyszenia.

§ 25
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy :
a) wytyczanie głównych kierunków rozwoju Stowarzyszenia,
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c) podejmowanie uchwał o udzielenie absolutorium Zarządowi,
d) wybór w głosowaniu tajnym Prezesa i członków Zarządu oraz Przewodniczącego i pozostałych członków Komisji Rewizyjnej oraz składu Sądu Koleżeńskiego,
e) odwoływanie Zarządu lub poszczególnych członków w czasie kadencji na wniosek Komisji Rewizyjnej w przypadku znaczącego naruszenia programu bądź interesów Stowarzyszenia,
f) rozpatrywanie odwołań od uchwał władz Stowarzyszenia,
g) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu,
h) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego na wniosek Zarządu,
i) zatwierdzenia regulaminów wewnętrznych władz Stowarzyszenia,
j) zatwierdzenie bilansu rocznego,
k) powoływanie i rozwiązywanie oddziałów terenowych,
l) podejmowanie uchwał w sprawie przynależności do organizacji międzynarodowych
m)podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzenia składu Rady Programowej,
n) podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu Stowarzyszenia,
o) podejmowanie uchwał o rozwiązywaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
p)podejmowanie uchwał we wszystkich innych sprawach, w których wymagana jest decyzja Walnego Zgromadzenia, nie zastrzeżonych dla innych organów Stowarzyszenia,
r) ustalenia wysokości składek członkowskich.

ZARZĄD

§ 26
Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zgromadzeniami. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
Zarząd składa się co najmniej 3 członków, w tym prezesa, sekretarza, skarbnika.
Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.
Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni członkowie Stowarzyszenia i/lub osoby wchodzące w skład Rady Programowej.
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
Posiedzenia Zarządu są protokołowane, a protokoły podpisywane przez prezesa oraz sekretarza.
Przy składaniu w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń w sprawach majątkowych Zarząd działa w ramach swych kompetencji przez Prezesa bądź w określonych przypadkach przez dwie inne osoby spośród funkcjonujących członków Zarządu, upoważnionych przez Zarząd do składania takich oświadczeń.
Do kompetencji i obowiązków Zarządu należy :
a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
b) zapraszanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu kandydatur do Rady Programowej,
c) kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami Walnego Zgromadzenia,
d) tworzenie i koordynacja jednostek Stowarzyszenia,
e) tworzenie biura Stowarzyszenia jako jednostki d/s. administracyjno-finansowych,
f) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, ustalanie wysokości limitów finansowych na kolejny rok działalności gospodarczej,
g) zwoływanie i przygotowywanie Walnego Zgromadzenia,
h) przyjmowanie, skreślanie członków oraz wnioskowanie w sprawie ich wykluczenia,
i) zatrudnianie dyrektora/ów oraz ustalanie wysokości ich wynagrodzeń. Zarząd udziela prawo dyrektorowi do zatrudnienia innych pracowników i ustalania ich wynagrodzeń

KOMISJA REWIZYJNA

§ 27
Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej 3 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie, w tym przewodniczący.
Komisja Rewizyjna konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
a) pełnić jednocześnie funkcji w Zarządzie lub być pracownikiem Stowarzyszenia
b) pozostawać w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z członkami Zarządu.
c) być skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
d) otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych
kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż przeciętne wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy :
a) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia co do zgodności z prawem, zasadami gospodarności oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia,
b) kontrola działalności jednostek Stowarzyszenia,
c) występowanie do Zarządu z pisemnymi wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie pisemnych wyjaśnień,
d) wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
e) wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia o odwołanie Zarządu lub poszczególnych i jego członków,
f) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu,
g) członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym,
h) uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.

RADA PROGRAMOWA

§ 28
Dla podniesienia rangi, skuteczności i optymalizacji działań Stowarzyszenia, przy Stowarzyszeniu może być utworzona Rada Programowa. Kandydatami do Rady Programowej mogą być osoby fizyczne i/lub prawne, które :
a) wspierają działalność Stowarzyszenia i/lub są członkami wspierającymi lub,
b) posiadają bogate doświadczenie na polu zakreślonym celami statutowymi Stowarzyszenia
lub,
c) swoją działalnością przyczyniają się do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia lub,
d) są znaczące ze względu na swój udział w społeczności lokalnej,
e) reprezentują instytucje posiadające cechy wymienione w pkt. a-d.
Zmiany w składzie Rady Programowej mogą proponować:
a) Zarząd Stowarzyszenia
b) osoby wchodzące w skład Rady Programowej.
Skład Rady i jego zmiany zatwierdza Walne Zgromadzenie.
Rada Programowa zbiera się w zależności od potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na rok.
Posiedzenia Rady Programowej zwołuje i organizuje Zarząd.
Zarząd może zostać zobowiązany by zwołać i zorganizować posiedzenie Rady Programowej pisemnym wnioskiem popartym przez co najmniej trzy osoby wchodzące w skład Rady Programowej.
Rada ma prawo opiniować bieżącą działalność i program Stowarzyszenia. Wnioski i opinie winny być przedstawiane na walnym Zgromadzeniu lub Zarządowi w formie pisemnej.
Wnioski i opinie Rady Programowej nie mają mocy wiążącej dla Stowarzyszenia.

SĄD KOLEŻEŃSKI

§ 29
Sąd koleżeński składa się z 3 członków Stowarzyszenia nie będących członkami Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
Do kompetencji Sądu należy rozpatrywanie każdego pisemnego wniosku członka Stowarzyszenia, poza wnioskami wniesionymi na Władze Stowarzyszenia.
Sąd zbiera się na pisemny wniosek Członka Stowarzyszenia i ustosunkowuje się do jego wniosku w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc.
Zasadniczą metoda działania Sądu Koleżeńskiego jest mediacja między stronami konfliktu.
Sąd zamyka postępowanie, gdy strony dojdą do porozumienia, lub w przypadku braku tegoż, wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości wszystkich członków.
Sąd może udzielić pisemnej nagany lub w szczególnych przypadkach wnioskować do Walnego Zgromadzenia o wykluczenie ze Stowarzyszenia.
Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu do najbliższego Walnego Zgromadzenia.
Orzeczenia Sądu zapadają w pełnym składzie zwykłą większością głosów.

Rozdział V

MAJATEK STOWARZYSZENIA

§ 30
Majątek stowarzyszenia stanowią: nieruchomości i fundusze
Fundusze stowarzyszenia powstają w szczególności ze składek członkowskich, dotacji, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z działalności gospodarczej oraz ofiarności publicznej.
Funduszami i majątkiem za wyjątkiem nieruchomości zarządza Zarząd
Majątek Stowarzyszenia nie może być:
a) wykorzystywany do udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”
b) przekazywanie na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich , w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystany na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu,
d) przeznaczony na zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes lub dwóch członków Zarządu upoważnionych przez Prezesa i Skarbnika.
Nabycie i zbywanie nieruchomości wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
§ 31
Majątek Stowarzyszenia może być lokowany na rachunkach bankowych i w papierach wartościowych.
Dochody uzyskane z majątku Stowarzyszenia przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych.
§ 32
1.Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami
2.W księgach rachunkowych Stowarzyszenia działalność gospodarcza jest wyodrębniona od działalności statutowej

Rozdział VI

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA I ODPŁATNA

Działalność gospodarcza

§ 33
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, bezpośrednio lub poprzez wyodrębnione organizacyjnie zakład.
Działalność gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez Stowarzyszenie organizuje i kieruje Zarząd. Wydzielonymi zakładami kierują ich dyrektorzy powoływani przez Zarząd.
Przedmiot działalności zakładów gospodarczych oraz zakres uprawnień i obowiązków dyrektorów zakładów określają regulaminy organizacyjne zakładów, ustanawiane przez Zarząd.
Dochody uzyskiwane z prowadzonej działalności gospodarczej przeznaczone są w całości na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

Działalność odpłatna

§ 34
Stowarzyszenie może pobierać wynagrodzenie za prowadzenie działalności pożytku publicznego w rozumieniu Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariatu (DZ. U. 2003 R. NR 96, POZ 876) Wynagrodzenie to musi wynikać z kalkulacji kosztów bezpośrednich, a wynagrodzenie osób zatrudnionych przy wykonywaniu zadań nie może przekraczać 3 – krotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw.
Stowarzyszenie może także wykonywać działalność w sferze pożytku publicznego nie pobierając wynagrodzenia za świadczone usługi.
Decyzję co do odpłatnego lub nie realizowania konkretnych działań z zakresu działalności pożytku publicznego każdorazowo podejmuje Zarząd w drodze uchwały.

Rozdział VII

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZYWANIE STOWARZYSZENIA

§ 35
Uchwały o zmianie statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
§ 36
Uchwałę w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie bezwzględna większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.
§ 37
W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła komisje Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia

 

No products in the cart.